Site titel

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Vrienden van de OLV beknopt.doc

Dit beleidsplan beschrijft de lopende en voorgenomen activiteiten die het bestuur van de Stichting wil realiseren teneinde bovengenoemde stichtingsdoelen te realiseren.

De Stichting heeft een investering gedaan van € 213.000 in de Brede School

St Theresia te Bilthoven, die naast de pastorie en de kerk is gelegen.

De Stichting heeft als tegenprestatie het recht verworven voor de komende 40 jaren (tot 2049) gebruik te (doen) maken van de gemeenschapsruimten in dit gebouw. 

 1. Om bij te dragen aan spiritualiteit en pastoraat en de versterking van die gemeenschapsvorming wil de Stichting de gefinancierde ruimtes in de Brede School St. Theresia gedurende de looptijd van de overeenkomst beschikbaar stellen voor o.a.
  • Vergaderingen
  • Sociaal-culturele activiteiten
  • Creatieve en recreatieve activiteiten
  • Religieus c.q. oecumenisch georiënteerde bijeenkomsten
 2.  Stimuleren  en  subsidiëren  projecten die  voortkomen uit de zgn. Stormgroep, zoals bijv. Geloofsverdieping,  Stiltewandelingen, Dominicusvieringen, projecten die ontstaan n.a.v             Laudato Si
 3. Werven en stimuleren van vrijwilligers, onder andere door het organiseren van een jaarlijkse ontmoetings/feestavond
 4. Contacten onderhouden met soortgelijke Stichtingen van andere geloofsgemeenschappen
 5. Een eigen website aan de geloofsgemeenschap ter beschikking stellen  
 6. Het organiseren en subsidiëren van cursusavonden voor lekenvoorgangers

Fondsenwerving is geen primair doel van de Stichting.

Het vermogen is grotendeels belegd met het oog op een zo hoog mogelijk rendement, rekening houdend met criteria van duurzaamheid, milieu en mensenrechten.