Doel

Doel van de Stichting 

a. de levende gemeenschap van de Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende  Bijstand (OLV) – Gods volk onderweg – in stand te houden en verder te  ontwikkelen. 

b. de gemeenschapsvorming onder christelijk/religieus geïnspireerde inwoners van het woongebied van de geloofsgemeenschap van de OLV te bevorderen.

c. het participeren in de stichting Stichting Beheer en Exploitatie Brede School St. Theresia statutair gevestigd te Bilthoven ingeschreven in het handelsregister  onder nummer 30227035, dan wel haar rechtsopvolger onder algemene titel.

Voorts het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles _ in de ruimste zin van het woord. 

De stichting beoogt niet het maken van winst.